Hügg es Hellige Ovend Weegeleed för et Chreßkindche
von Wilhelm Hossdorf
1890 - 1962

Josef, dun et Förche stoche, dat et löstig brennt em Wind!
Söße Weckbrei well ich koche, freut sich dann mien Himmelskind.
Tuck, tuck, tuck, ehr Höhncher all, lot dat Scharre sin em Stall!
Eia, eia, sid mer stell, weil mie Kindche schlofe well,
weil mie Kindche schlofe well.

Schwatz Gewölk litt üvverm Städtche un et schlief der Herbergsweet,
nor ne Leechsching glänz om Päddche, dat bes an et Kreppche föht.
Mäh, mäh, mäh, ehr Schöfcher all, wärmt dat Kindche mer em Stall,
eia, eia kutt eran, dat mien Hätzge schlofe kann!
dat mien Hätzge schlofe kann!

Heete, doot üch met uns freue, nidderkneent dem Kind zor Ehr!
Blost e Leed op de Schalmeie, dankt dem große Gott un Här!
Bim, bam, bom, et Klöckche klingk, luuscht doch, wie dat schallt un singk
Eia, eia durch de Naach! Seht ens, wat mie Kindche laach!
Seht ens, wat mie Kindche laach!Anzeige

Kommentare (0)


Anzeige